Monday, April 9, 2012

Addition of two words 32-bit

a word is a 32-bit quantity
addition of words i.e., modulo-2^32:
Lấy 2 words cộng với nhau sau đó lấy kết quả của phép cộng đem đi mod vơi 2^32. Kết quả của phép mod chính là kết quả của phép cộng 2 words.
Lý do: Gọi kết quả của phép cộng 2 words là R, khi đó nếu R < 2^32 thì suy ra R cũng là 1 word 32-bit. Khi đó R mod 2^32 = R
Nếu R >= 2^32 thì suy ra R không phải là một word 32-bit. Lúc này ta cần phải cắt lấy 32 bits thấp của R để làm kết quả của phép cộng 2 words. Việc cắt này chính là việc lấy R mod 2^32

No comments: