Friday, October 20, 2017

The crow and the pitcher

English Vietnamese
In a spell of dry weather, when the Birds could find very little to drink, a thirsty Crow found a pitcher with a little water in it. Vào một đợt khô hạn, khi các loài chim chỉ có thể tìm thấy rất ít nước để uống, một con quạ khát nước đã tìm thấy một cái bình trong đó có một ít nước.
But the pitcher was high and had a narrow neck and no matter how he tried, the Crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst. Nhưng cái bình thì cao và có cái cổ hẹp, và dù cho quạ ta có cố gắng sao đi chăng nữa thì nó cũng không thể chạm được tới nước trong bình. Nó cảm nhận một điều tệ hại nếu nó phải chết vì khát.
Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble, the water rose a little higher until at last, it was near enough so he could drink. Sau đó, một ý tưởng thoáng lên trong nó. Nó nhặt lên vài viên sỏi nhỏ và thả từng viên một vài cáu bình chứa nước. Cứ mỗi viên sỏi thì nước lại dang lên cao hơn cho đến cuối cùng đã gần đủ để nên nó có thể uống.
“In a pinch a good use of our wits may help us out.“
“Trong một trường hợp cấp thiết thì sự bình tĩnh sẽ giúp chúng ta vượt qua những sự cố.”

Nguồn: http://newsky.edu.vn/truyen-song-ngu-anh-viet-hay-va-de-doc/

Friday, January 20, 2017

Console screen resolution for Linux on VirtualBox

Quick Steps

 • Check the resolutions your graphic card supports via the VirtualBox Environment (VBE).You should be able to find that out by issuing the command 'vbeinfo' in the GRUB console (hit the C key when the GRUB boot menu shows up).
 • Change the following parameters: 
 • GRUB_CMDLINE_LINUX="video=AxB-C"
  GRUB_GFXMODE=AxBxC
  GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
  
  Example:
  GRUB_CMDLINE_LINUX="video=1152x864-32"
  GRUB_GFXMODE=1152x864x32
  GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
  
 • Now run these two commands one-by-one:
  sudo update-grub2
  sudo reboot
  
You should now see your VM's console in the custom resolution that you just set.