Sunday, January 31, 2016

Ngữ pháp からだ

Nguồn từ: https://www.facebook.com/NhatNguKosei/posts/402149739965566

[NGỮ PHÁP N3]
。。。からだ (nguyên nhân/lí do)


* Cấu trúc:
(1) Câu thể thông thường + からだ。

* Cách dùng:
Đây là cách nói thể hiện nguyên nhân hoặc lí do của một sự việc nào đó. Nó được dùng để trả lời khi bị hỏi lí do, và [から] đi cùng thể thông thường.

* Ví dụ:
(a) どうして医者(いしゃ)になりたいんですか。
Tại sao anh lại muốn trở thành bác sĩ?

(b) 医者(いしゃ)は人(ひと)を助(たす)けるすばらしい仕事(しごと)だからです。
Bởi vì bác sĩ là một công việc tuyệt vời có thể giúp được người khác

(2) Câu (thể thông thường) + のは , câu (thể thông thường) + からだ
Trường hợp nói kết quả trước, trình bày nguyên nhân sau thì câu sẽ có hình thức […(thể thông thường) + のは , …(thể thông thường) + からだ ]。

* Ví dụ:
急(きゅう)にドアが開(あ)いたのは、だれかがボタンを押(お)したからだ。
Việc cửa đột nhiên mở là do ai đó bấm nút.

* Chú ý:
Ở cách nói biểu thị lí do tương tự là […ので], thì không có cách dùng này. Không thể nói […のでだ / …のでです]

No comments: