Thursday, July 16, 2015

Wednesday, July 15, 2015

Study 20 Kanjis day 14

Hôm nay ngày 15 tháng 7, tôi học nốt 67 Kanjis (thuộc JLPT N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

Study 20 Kanjis day 13

Hôm nay ngày 14 tháng 7, tôi tiếp tục học 100 Kanjis (thuộc JLPT N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

Study 20 Kanjis day 12

Hôm nay ngày 13 tháng 7, tôi tiếp tục học 100 Kanjis (thuộc JLPT N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

Study 20 Kanjis day 11

Hôm nay ngày 12 tháng 7, tôi tiếp tục học 100 Kanjis (thuộc JLPT N4 + N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

Saturday, July 11, 2015

Study 20 Kanjis day 10

Từ hôm nay tôi sẽ thay đổi cách học chữ Kanji. Tôi sẽ học theo ứng dụng trên iOS JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập. Trước hết tôi sẽ đọc lướt qua tất cả các chữ Kanji từ N5 cho đến N2, sau đó tôi sẽ quay lại học những từ mới mà được tạo thành từ những chữ Kanji này.

Hôm nay tôi đã giành thời gian để học 100 Kanjis (thuộc JLPT N4) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

Friday, July 10, 2015

Thursday, July 9, 2015