Wednesday, July 15, 2015

Study 20 Kanjis day 14

Hôm nay ngày 15 tháng 7, tôi học nốt 67 Kanjis (thuộc JLPT N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

No comments: