Wednesday, July 15, 2015

Study 20 Kanjis day 11

Hôm nay ngày 12 tháng 7, tôi tiếp tục học 100 Kanjis (thuộc JLPT N4 + N3) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

No comments: