Saturday, July 11, 2015

Study 20 Kanjis day 10

Từ hôm nay tôi sẽ thay đổi cách học chữ Kanji. Tôi sẽ học theo ứng dụng trên iOS JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập. Trước hết tôi sẽ đọc lướt qua tất cả các chữ Kanji từ N5 cho đến N2, sau đó tôi sẽ quay lại học những từ mới mà được tạo thành từ những chữ Kanji này.

Hôm nay tôi đã giành thời gian để học 100 Kanjis (thuộc JLPT N4) trong ứng dụng JLPT Kanji & Từ vựng Toàn tập.

No comments: