Wednesday, April 6, 2016

Ngữ pháp 場合

Ngữ pháp dùng với danh từ 場合(ばあい)

Ví dụ:
会社 を 休む場合 は 必ず 連絡してください。

場合 nghĩa tiếng Việt là TRƯỜNG HỢP; chỉ sử dụng cho những tình huống hiếm khi xảy ra (cháy nhà, nghỉ làm, bị trộm vào nhà)

No comments: